Апрелиин 14-дэ соёлой байшан соо Буряадуудай Уласхоорондын «Алтаргана-2016» гэhэн үндэhэн ехэ нааданай «Буряад хүнэй нэгэ үдэр» ба буряад арадай дуунуудай гүйсэдхэгшэдэй «Алтан гургалдай» гэhэн мүрысөө урма баяртай, сэдьхэл дүүрэн Аха нютагай бэлиг талааниие нюдэнэй хужар, сэдьхэлэй баяр болгон хүн зон хараба.

Нэн түрүүн нютагай олондо мэдээжэ бодото аман зохёолой эшэ үндэhэнэй онсо, илгаануудые түлөөлхэеэ Балагта hууринай «Ноён уула» гэhэн бүлгэм «Тогоо нэрэлгэ» гэhэн наада мүрысөөндэ табиба.

Нааданда хабаадаhан наhатайшуул Антон Балданов, Готоб Хумаев, Дамба Бартаев, Энгельсина Маланова, Дарима Маланова, Галина Базарова, залуушуул Гэрэлма Машаева, Должид Очирова, Гэрэлма Манханова, Жаргал Габанов, Оюна Хамаганова гэгшэд харагшадта ехэтэ hайшаагдаа. Арадай аман зохёолой эрхим зүйлнүүд болохо дуунуудай, оньhон үгэнүүдэй, ёохор хатарай хүсөөр архи хүндэ ямар hаад ушаруулнаб гэжэ харуулаа.

«Алтан гургалдай»

Хабаадагшад буряад арадай, ёохорой дуунуудые ямаршье хүгжэмтэ зэмсэггүйгөөр дуулаба.

Нэгэдэхи (10-14 наhатай) үхибүүдэй бүлэгтэ Валерия Галсанова (Саяны) хабаадажа, Баярай бэшэгтэ хүртэбэ.

Хоердохи (15-18 наhатай) хүбүүдэй бүлэгтэ хүн үгы байhаниинь харамтай.

Гурбадахи (19-30 наhатай) бүлэгтэ Должид Бальжинимаева – II-хи hуури, Дарима Сайбанова – III-хи hуурида гараа. Бэлигма Токтохоева Баярай бэшэгтэ хүртөө.

Дүрбэдэхи (31-50 наhатай) бүлэгтэ Туяна Габанова – II hуурида, Анжела Ошорова – III hуурида.

Табадахи (51 наhанhаа дээшэ) бүлэгтэ Роза Богроева – II-хи hуурида, Энгельсина Маланова – III-хи hуурида гараба. Антон Балданов Баярай бэшэгтэ хүртэhэн байна.

О. Дашеева

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.